Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Sớm phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã, chợ trung tâm xã để đáp ứng tiêu chí theo tiêu chuẩn xã nông thôn mới nâng cao 

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

- Đối với nội dung xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã:

Trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, qua rà soát có 27 trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện, thành phố cần thiết phải đầu tư để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đến nay đã bố trí đủ kế hoạch vốn theo quy định cho 27 trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, bên cạnh đó trong giai đoạn này nguồn vốn đầu tư ngân sách địa phương rất hạn hẹp, phải tập trung hoàn thành một số dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do vậy, trước mắt ngân sách địa phương chưa cân đối được để bố trí cho dự án như theo đề nghị của cử tri xã Thượng Lâm.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

- Đối với chợ trung tâm xã:

 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và năm 2024; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 05/02/2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Theo đó huyện Lâm Bình đã ban hành Nghị quyết, Quyết định bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lâm Bình năm 2024. Như vậy đối với kiến nghị xây dựng chợ trung tâm xã của cử tri đã được phê duyệt danh mục công trình và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lâm Bình.