Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ tiền từ ngân sách nhà nước cho nhân viên nấu ăn ở các trường mầm non thuộc xã khu vực I như chính sách quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

TRẢ LỜI:

Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non quy định: “Cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, xã thuộc vùng khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Theo quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025) không thuộc đối tượng được hưởng chính sách này vì thuộc đơn vị xã bước đầu phát triển, không thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.