Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh thuộc khu vực I.

TRẢ LỜI:

Tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định học sinh, sinh viên thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: "Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 4 Nghị định này". Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách để người dân được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách theo quy định của pháp luật.