Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét tăng kinh phí khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng tham gia bảo vệ rừng vì hiện có nay xã loại 1 mức kinh phí 300.000đ/ha quá thấp.

TRẢ LỜI:

Mức hỗ trợ cho các hộ gia đình, cộng đồng tham gia bảo vệ rừng tại xã Thượng Lâm huyện Lâm Bình từ năm 2016 đến năm 2020 áp dụng đơn giá 400.000 đồng/ha/năm theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ, đến năm 2021 thực hiện quy định tại Điều 3 Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, theo đó xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nên không thuộc đối tượng được hưởng chính sách của các xã khu vực III, khu vực II và thuộc đối tượng áp dụng mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, với đơn giá 300.000 đồng/ha/năm, ngoài ra còn được chi trả toàn bộ kinh phí từ nguồn dịch vụ môi trường rừng theo đơn giá Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hằng năm (năm 2021: 98.495 đồng/ha; năm 2022: 72.720 đồng/ha).
Về đề nghị nâng mức hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng: Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu đề xuất việc nâng mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật.