Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đề nghị:

Nghiên cứu có chế độ phụ cấp cho cán bộ thú y thôn bản để làm tốt công tác chuyên môn.

TRẢ LỜI:

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành: Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020. Theo đó, thú y viên ở thôn, bản không phải là người hoạt động không chuyên trách và không được hưởng phụ cấp. Hiện nay, chưa có quy định của nhà nước về mức chi hỗ trợ phụ cấp đối với chức danh này.