Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét chuyển đổi một số diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn sang rừng sản xuất cho Nhân dân canh tác

Tình trạng: Đã được trả lời, giải quyết xong

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

Khu vực cử tri kiến nghị tại khu vực Noong Nghiều, thôn Nà Mị, xã Thổ Bình có diện tích khoảng 10 ha, trong đó có 8,0 ha là đất ruộng, đất ao và khoảng 2,0 ha hiện trạng đang trồng Quế năm 2019. Đối chiếu với bản đồ quy hoạch phân 3 loại rừng (ban hành kèm theo Quyết định số 310/QĐ-CT ngày 26/02/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 31/12/2012, Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh); Bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 và Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Lâm Bình được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 11/9/2023), Cho thấy: Đối với diện tích 8,0 ha là đất ruộng, đất ao không phải thực hiện chuyển đổi sang mục đích sử dụng rừng, vì nằm ngoài ranh giới quy hoạch 3 loại rừng; Đối với diện tích 2,0 ha, theo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy hoạch là đất rừng phòng hộ. Do đó, trong giai đoạn 2021-2030 không thực hiện điều chỉnh quy hoạch sang đất rừng sản xuất.