Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đề nghị:

Chúng tôi còn được hưởng các chế độ tiền lương theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hay không? Vì nhà trường đã tạm dừng cấp lương vùng III từ tháng 01/2023 đến nay. Tuy nhiên theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 19/6/2021 của Ủy ban dân tộc thì 10 thôn của xã Thổ Bình vẫn là thôn vùng III, đến nay văn bản này vẫn còn hiệu lực.

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ:

“1. Nghị định này quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cơ yếu) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn,…

2. Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm:

a) Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

b) Các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)”

Như vậy Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ quy định chính sách đối với đối tượng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn gồm: Xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Do đó đối tượng đảm bảo theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP sẽ được hưởng chính sách theo quy định.

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 19/6/2021 của Ủy ban dân tộc: “Phê duyệt danh sách 13.222 thôn đặc biệt khó khăn, bao gồm: 11.179 thôn của xã khu vực III; 736 thôn của xã khu vực II, 1.184 thôn của xã khu vực I và 123 thôn của các xã có thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (danh sách kèm theo)”. Như vậy, thôn thuộc khu vực nào hưởng chính sách theo quy định tại khu vực đó.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình khẩn trương rà soát, thực hiện quy trình, thủ tục để chi trả phụ cấp tiền lương cho viên chức làm việc ở các xã, thôn thuộc khu vực III theo quy định (từ tháng 01/2023).