Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa; Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình; Xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa đề nghị:

Khẩn trương thực hiện việc chi trả tiền khoán bảo vệ rừng năm 2021 và năm 2022 theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020

TRẢ LỜI:

Đối với tiền khoán bảo vệ rừng năm 2021: Chính sách khoán bảo vệ rừng tại các xã khu vực II, III thuộc đối tượng áp dụng tại Tiểu dự án 1, Dự án 3 Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, do Ủy Ban dân tộc chủ trì. Năm 2021, Tỉnh đã có các văn bản đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy Ban Dân tộc cấp kinh phí thực hiện từ năm 2021. Tuy nhiên, đến nay tỉnh mới được Trung ương cấp kinh phí thực hiện năm 2022, không có kinh phí năm 2021. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ngày 12/7/2022; Tỉnh đã có đề nghị các Bộ, ngành trung ương giải quyết vướng mắc về kinh phí khoán bảo vệ rừng năm 2021 đối với các xã khu vực II, III trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (trong đó có kinh phí bảo vệ rừng, giao khoán bảo vệ rừng của các xã) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán kinh phí thực hiện năm 2022, tuy nhiên việc chi trả kinh phí năm 2022 phải được thực hiện vào tháng 12, vì theo quy định việc thanh toán kinh phí bảo vệ rừng phải dựa trên kết quả nghiệm thu khối lượng thực hiện cả năm (thời gian nghiệm thu kết quả bảo vệ rừng thực hiện vào tháng 12 năm kế hoạch).