Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đề nghị:

Tỉnh tiếp tục hỗ trợ xi măng làm đường bê tông gắn với kênh mương nội đồng.

TRẢ LỜI:

Để tiếp tục thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng tỉnh tuyên Quang giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (được phê duyệt tại Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh), ngày 07/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND  phê duyệt kế hoạch thực hiện bê tông hóa đường giao thông nội đồng năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tổng chiều dài 50km. Trong đó, huyện Lâm Bình triển khai thực hiện 5km, riêng xã Thổ Bình đã được Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình giao chỉ tiêu kế hoạch là 2,45km tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 về việc phê duyệt kế hoạch kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng trên địa bàn huyện năm 2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chỉ đạo rà soát, đưa vào kế hoạch đầu tư những tuyến đường giao thông thôn bản, giao thông nội đồng thật sự cần thiết để đầu tư.