Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Xuân Lập, Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình; Xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên; Xã Thượng Nông, huyện Na Hang; Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình; Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên; Xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị:

(1) Quy định trường hợp lưu ban (trên một lần) đối với học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. (2) Tăng mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ Quy định chế độ chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn lên 45% mức lương cơ sở.

TRẢ LỜI:

Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ, trẻ mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc đối tượng theo quy định của Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 đã được hưởng chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Riêng trẻ nhà trẻ chưa được hưởng chính sách theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

Hiện nay trẻ nhà trẻ trên địa bàn tỉnh đã được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa như đối với trẻ mẫu giáo theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, trẻ em nhà trẻ ở xã thuộc khu vực I không thuộc đối tượng được hưởng chính sách.

Đối với chính sách hỗ trợ ăn trưa, chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với trẻ em nhà trẻ, chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh, sinh viên, học viên, chính sách hỗ trợ nhân viên nấu ăn, hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Dự thảo (lần 2) Nghị định của Chính phủ Quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách (thay thế Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT).