Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị:

Nghiên cứu chuyển chương trình hỗ trợ các hộ nghèo mua trâu, bò sinh sản sang hỗ trợ chỉnh trang nhà ở (chương trình hỗ trợ các hộ nghèo mua trâu, bò sinh sản nhiều bất cập, triển khai khó khăn).

TRẢ LỜI:

Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ ưu tiên hỗ trợ cho các huyện nghèo, các xã, thôn, bản thuộc Chương trình 135 để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo mua giống cây trồng, vật nuôi thực hiện dự án, mô hình phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo. Hiện nay, chưa có văn bản hướng dẫn của Trung ương để thực hiện điều chỉnh như nội dung kiến nghị của cử tri.

Về chính sách hỗ trợ nhà ở hiện nay thực hiện theo Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chích sách hỗ trợ đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2). Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Phúc Yên tuyên truyền nội dung hỗ trợ về nhà ở của Chương trình tại Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ để người dân trên địa bàn biết và thực hiện.