Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa; Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét giữ lại chức danh Phó trưởng thôn để giúp trưởng thôn hoạt động hiệu quả hơn, do sau khi sáp nhập địa bàn rộng, số hộ đông một mình trưởng thôn không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng ban công tác Mặt trận được hưởng phụ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước. Do đó, hiện nay không có căn cứ để bố trí chức danh Phó Trưởng thôn theo đề nghị của cử tri.