Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị:

Tiếp tục hỗ trợ nhân dân chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, hỗ trợ xi măng làm đường bê tông nông thôn để đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị hỗ trợ nhân dân chỉnh trang, khuôn viên nhà cửa: Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh không có chương trình hỗ trợ nhân dân chỉnh trang nhà cửa. Đối với các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo được ưu tiên vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện chỉnh trang nhà ở theo quy định tại Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015.

* Về hỗ trợ làm đường bê tông nông thôn: Theo Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, xã Phúc Yên được giao làm đường bê tông vào khu sản xuất (chiều dài dài tuyến là 1,8km, kinh phí thực hiện 370.000.000 đồng). Hiện nay, đã có kế hoạch cung ứng xi măng, ống cống và bắt đầu thực hiện trong tháng 6/2020.