Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Sớm thực hiện việc chi trả chế độ cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, kiện toàn Ban Chỉ đạo để tổ chức  thực hiện, trong đó giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo để tổ chức thực hiện. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đến thời điểm hiện nay, kết quả khảo sát: 29.710 đối tượng; đã tiếp nhận, thẩm định báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 được 08 đợt với tổng số là: 18.298/29.710 đối tượng đạt 61,59%, cụ thể như sau:

Tại huyện Lâm Bình (hiện đang xếp thứ hai trong toàn tỉnh): Kết quả khảo sát: 1.882 đối tượng; đã báo cáo Ban Chỉ đạo 24 của tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 2 được (08 đợt) với tổng số là: 1.343/1.882 đối tượng đạt 71%. Trong đó, xã Khuân Hà, huyện Lâm Bình:

- Kết quả khảo sát: 230 đối tượng: (Dân công hỏa tuyến chống Pháp: 31; chống Mỹ: 19; Bảo vệ tổ quốc: 180).

+ Cấp xã đã tiếp nhận, xét duyệt 203/180 đối tượng (Dân công hỏa tuyến Bảo vệ tổ quốc) tăng 23 đối tượng so với kết quả khảo sát ban đầu); báo cáo Ban Chỉ đạo 24 cấp huyện 203 đối tượng; hiện còn: 50 đối tượng dân công chống Pháp và chống Mỹ (lý do: Đối tượng chưa lập hồ sơ).

+ Cấp huyện đã tiếp nhận, xét duyệt 203 đối tượng, đủ điều kiện báo cáo Ban Chỉ đạo 24 của tỉnh 64 đối tượng; trả về cấp xã 139 đối tượng (lý do trả: Bản khai của đối tượng Mẫu số 1A, 1B do người khác viết hộ, một người viết cho nhiều người, viết thiếu nội dung…).

+ Cấp tỉnh đã tiếp nhận, thẩm định 64 đối tượng, đủ điều kiện báo cáo Ban Chỉ đạo 24 của Quân khu 64 đối tượng.

- Tính đến ngày 31/8/2017 xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang có 31 đối tượng đã có Quyết định được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (Ban Chỉ đạo 24 huyện Lâm Bình chi trả xong trước ngày 27/7/2017 theo Chỉ đạo của Quân khu). Còn 33 đối tượng Ban Chỉ đạo 24 Quân khu đang thẩm định.

Hiện nay Ban Chỉ  đạo 24 của tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Ban Chỉ đạo 24 các huyện, thành phố; Hội đồng chính sách các xã, phường, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.