Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Minh Quang (LB), Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Chi tiền làm thêm giờ cho giáo viên mầm non. Theo quy định tại Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non: Mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần. Tuy nhiên hiện nay giáo viên đang làm việc 10-11 tiếng/ngày và đang thực hiện thu tiền trực trưa 1.000 đồng đến 3.000 đồng/ trẻ từ phụ huynh để trả tiền trực trưa cho giáo viên rất khó khăn do đời sống, nguồn thu nhập nhân dân còn thấp.

TRẢ LỜI:

Việc chi trả chế độ dạy thêm giờ được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan. Thực hiện Thông báo kết luận số 76/TB-UBND ngày 04/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tại cuộc họp về thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên phổ thông công lập, Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đảo tao đảm bảo theo quy định.

Đến nay, Sở Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đã và đang thực hiện chi trả kinh phí dạy thêm giờ cho giáo viên từ năm học 2020-2021 theo đúng quy định.