Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Nghiên cứu nâng hệ số phụ cấp hàng tháng cho cán bộ cấp phó ở xã để khuyến khích các đối tượng này tham gia công tác ở cơ sở.

TRẢ LỜI:

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Tại Nghị quyết này, phụ cấp đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được tăng hơn so với trước đây. Các mức phụ cấp này phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh, hiện nay ngân sách của tỉnh chưa bảo đảm để thực hiện nâng phụ cấp đối với các chức danh này, do đó đề nghị nêu trên của cử tri chưa có điều kiện để thực hiện. Trên cơ sở tình hình điều kiện thực tế của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất về mức phụ cấp của các chức danh này để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định cho phù hợp.