Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư nâng cấp ao thủy lợi Bản Tre thành bể bơi kết hợp chứa nước phục vụ sản xuất.

TRẢ LỜI:

Công trình thủy lợi Bản Tre, thôn Nà Kẹm có thân đập bằng đất cao khoảng 2,5m, diện tích mặt nước khoảng 8.000m2 (thuộc đất công ích 5%), tuyến kênh tưới đã được kiên cố bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, công trình đang cấp nước tưới bổ sung cho khoảng 15ha/năm diện tích lúa và nuôi trồng thủy sản thuộc công trình đập dâng Nà Kẹm, thôn Nà Kẹm, xã Khuôn Hà.

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi: “1. Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phải được sử dụng đúng mục đích và đảm bảo yêu cầu về tưới, tiêu thoát nước; 2. Khi sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi vào cung cấp sản phẩm, dịch vụ có mục đích kinh doanh không được ảnh hưởng đến hoạt động tưới, tiêu thoát nước và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi”. Như vậy, việc nâng cấp công trình thủy lợi Bản Tre kết hợp kinh doanh phải đảm bảo không được ảnh hưởng đến hoạt động tưới, tiêu thoát nước và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình kiểm tra, đánh giá thực trạng, tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ bể bơi,… đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xem xét bổ sung vào danh mục dự án mời gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 hoặc cân đối, bố trí nguồn vốn của huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.