Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Dự án 327 cho các hộ dân đã được giao trồng rừng và quản lý.

TRẢ LỜI:

Ngày 13/12/2018, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án giao rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đã quy hoạch lại là rừng sản xuất sau điều chỉnh phân loại rừng theo Quyết định số 1770/QĐ-CT ngày 31/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gắn với giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình. Theo đó, diện tích rừng trồng, đất lâm nghiệp đủ điều kiện giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 24,79ha/12 thửa/11 hộ (11/11 hộ đủ điều kiện giao đất). Hiện nay, hồ sơ giao đất đã hoàn thiện theo trình tự, thủ tục quy định.

Việc chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do trước đó chưa có kinh phí kiểm tra, thẩm định hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc phương án giao rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch lại là rừng sản xuất theo Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến tháng 4/2020 mới được cấp bổ sung kinh phí.

Ngày 14/3/2021, Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Khuôn Hà làm việc với cử tri Chẩu Văn Khai. Quá trình làm việc, đơn vị chức năng đã trao đổi, giải thích để cử tri hiểu và thống nhất trong 6 tháng đầu năm 2021 sẽ hoàn thiện việc giao đất, cấp giấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ có đủ điều kiện, trong đó có hộ ông Chẩu Văn Khai và 10 hộ ở xã Khuôn Hà.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình khẩn trương thực hiện giao đất, cấp giấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ có đủ điều kiện theo quy định.