Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Rà soát quy hoạch, chuyển đổi đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất tại thôn Nà Ráo, để nhân dân có đất sản xuất.

TRẢ LỜI:

Căn cứ Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020, khu vực cử tri đề nghị rà soát đất rừng sản xuất để giao cho các hộ gia đình tại thôn Nà Ráo để phát triển sản xuất thuộc các khoảnh 213A, 235B2, 235A2, 252, có tổng diện tích là 400,40ha, chức năng sản xuất do Ủy ban nhân dân xã quản lý. Trong đó: Đất trống 48,63ha; rừng trồng 16,08ha (rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách 0,5ha đã được Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình phê duyệt Phương án giao rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch lại là rừng sản xuất tại Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 13/12/2018; rừng trồng do dân tự bỏ vốn 15,58ha); rừng tự nhiên 335,69ha trong năm 2020 các hộ gia đình được Ủy ban nhân dân xã Khuôn Hà chi trả tiền khoán bảo vệ rừng với số tiền 400.000đồng/ha theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

Đối với diện tích 0,5ha rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình phê duyệt Phương án giao rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch lại là rừng sản xuất tại Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 13/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình khẩn trương hoàn thành hồ sơ giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình theo phương án giao rừng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 07/9/2015.

Đối với diện tích 64,21ha (15,58ha rừng trồng do dân tự bỏ vốn trên đất chưa giao, hiện do Ủy ban nhân dân xã quản lý; 48,63ha đất trống), Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình rà soát, thống kê, đề nghị cấp có thẩm quyền giao đất theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai giao rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch lại là rừng sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện giao rừng tự nhiên sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân. Vì vậy, đối với diện tích 335,69ha rừng tự nhiên sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tiếp tục thực hiện theo chính sách bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1152/BNN-TCLN ngày 26/02/2021.