Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Xã Thượng Giáp, huyện Na Hang; Minh Quang (LB), Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

 Các cấp quan tâm quy hoạch bổ sung quỹ đất cho trường mầm non và đầu tư kinh phí xây dựng nhà công vụ cho giáo viên mầm non của xã.

TRẢ LỜI:

Kiến nghị của cử tri xã Thượng Giáp, huyện Na Hang đề nghị đầu tư kinh phí xây dựng nhà công vụ cho giáo viên mầm non của xã là cần thiết, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Na Hang căn cứ kế hoạch đầu tư công của huyện, các Chương trình mục tiêu quốc gia đã phân cấp cho huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác, rà soát, cân đối bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để thực hiện. Thời gian tới, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để thực hiện.