Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng quảng trường huyện Lâm Bình tại thị trấn Lăng Can, để huyện có địa điểm tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội và văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

TRẢ LỜI:

Dự án đầu tư xây dựng Khu thể thao văn hóa và quảng trường trung tâm huyện Lâm Bình đã có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021. Sau khi cân đối được nguồn vốn đầu tư sẽ triển khai thực hiện dự án theo quy định.