Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Sớm đầu tư lập Quy hoạch chi tiết các Làng văn hóa gắn với du lịch để làm cơ sở thu hút đầu tư phát triển du lịch, bảo vệ phát huy giá trị, không gian, cảnh quan kiến trúc.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 30/7/2021. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lộ trình xây dựng, đề xuất quy mô từng điểm phù hợp với từng điểm du lịch cộng đồng để thực hiện các nội dung phát triển sản phẩm du lịch theo lộ trình của Đề án.