Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Tỉnh nghiên cứu hỗ trợ kinh phí cho Ban Thường vụ các tổ chức - chính trị cấp xã.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, Trung ương chưa có văn bản quy định về việc hỗ trợ kinh phí cho Ban Thường vụ các tổ chức - chính trị cấp xã do vậy chưa có cơ sở để thực hiện việc ban hành chính sách mới hỗ trợ kinh phí cho Ban Thường vụ các tổ chức - chính trị cấp xã.

Mặt khác, tại khoản 4, điều 9, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định như sau: “…việc ban hành và thực hiện chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài chính, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách từng cấp…”. Nguồn thu ngân sách hằng năm của tỉnh chỉ đáp ứng khoảng 20% tổng số chi ngân sách, trong khi đó tỉnh đang thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014, Nghị quyết 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án huy động trẻ đi nhà trẻ và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác cho nên nguồn kinh phí của tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh là rất hạn hẹp. Do vậy, thời điểm hiện tại, ngân sách tỉnh chưa đảm bảo để ban hành chính sách mới hỗ trợ kinh phí cho Ban Thường vụ các tổ chức - chính trị cấp xã.