Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Tỉnh đoàn Tuyên Quang khẩn trương thực hiện thanh toán bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất làm công trình Làng Thanh niên lập nghiệp.

TRẢ LỜI:

Theo Dự án thì nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án Làng thanh niên lập nghiệp Bình An, tỉnh Tuyên Quang là nguồn kinh phí đối ứng của tỉnh, với tổng dự toán kinh phí là 18.369.964.991 đồng. 

Năm 2017, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã phối hợp với các ngành liên quan  thực hiện chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho 25 hộ dân, với giá trị bồi thường là 9.698.492.215 đồng.

Ngày 20/10/2017, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình có Quyết định số 224/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Làng thanh niên lập nghiệp Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang (bổ sung). Tổng kinh phí phê duyệt bổ sung là 541.527.542 đồng.

Ngày 27/11/2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có Tờ trình số 21-TTr/TĐTN-BQLDAL trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Làng thanh niên lập nghiệp Bình An, tỉnh Tuyên Quang (năm 2018).

Ngày 18/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 4001/UBND-TNMT chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn và vốn để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bổ sung cho dự án, với tổng kinh phí là 9.213.000.000 đồng.

Để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo phù hợp với thực tế và tiến độ thực hiện Dự án, ngày 21/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất kinh phí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án Làng thanh niên lập nghiệp Bình An, tỉnh Tuyên Quang.