Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động luyện Angtimon của Công ty cổ phần khoáng sản Bảo Âu gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của nhân dân 02 thôn Bản Dạ và Nà Xé; đồng thời bồi thường những thiệt hại gây ra cho nhân dân trong năm vừa qua.

TRẢ LỜI:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan kiểm tra hoạt động luyện Angtimon của Công ty cổ phần khoáng sản Bảo Âu tại xã Lăng Can, huyện Lâm Bình. Kết quả thực hiện đến nay, các chỉ tiêu môi trường trong khí thải, nước thải của Nhà máy đều nằm trong giới hạn cho phép theo Tiêu chuẩn của Bộ Y tế và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2660/UBND-TNMT ngày 07/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Hội nghị thông báo tới nhân dân khu vực thôn Nà Xé và thôn Bản Dạ về công tác xử lý môi trường của Nhà máy luyện Angtimon Lâm Bình đã đảm bảo các quy định của pháp luật và cho phép Nhà máy hoạt động trở lại.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình, Ủy ban nhân dân xã Bình An và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất của Nhà máy luyện Angtimon Lâm Bình, đặc biệt là công tác xử lý các nguồn thải. Định kỳ phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị chức năng để thực hiện quan trắc, giám sát, đánh giá chất lượng môi trường của Nhà máy luyện Angtimon Lâm Bình, đảm bảo các nguồn thải được thu gom, xử lý đúng quy định trước khi thải ra môi trường.