Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Hiện nay, rừng sản xuất có cây rừng tự nhiên không được phát cây để trồng rừng, đề nghị Nhà nước chuyển diện tích rừng sản xuất có cây tự nhiên thành rừng phòng hộ hoặc có quy định cho nhân dân được trồng cây lâm nghiệp trên diện tích rừng sản xuất có cây tự nhiên.

TRẢ LỜI:

Vị trí, diện tích cử tri đề nghị chuyển diện tích rừng sản xuất có cây tự nhiên thành rừng phòng hộ thuộc khu vực Nà Vĩ, Thôn Nà Cóoc, xã Bình An, huyện Lâm Bình, thuộc các khoảnh 6B, 8A và 8B với diện tích 28,60ha, hộ gia đình quản lý, chức năng quy hoạch rừng sản xuất, trạng thái rừng tự nhiên theo Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch phân 3 loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) tỉnh Tuyên Quang.

Tại khoản 1, Điều 11 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 quy định kỳ quy hoạch cấp quốc gia là 10 năm. Vì vậy, nội dung đề nghị chuyển diện tích rừng sản xuất có cây tự nhiên thành rừng phòng hộ sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện chuyển đổi theo đúng quy định của Nhà nước và của tỉnh trong kỳ quy hoạch tiếp theo.

Đối với diện tích rừng tự nhiên sản xuất hiện có phải thực hiện quản lý, bảo vệ nghiêm theo quy định tại khoản 1, Điều 48 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 và theo quy định tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Vì vậy, không thực hiện việc cải tạo rừng tự nhiên sang trồng mới rừng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Bình An:

- Tổ chức quản lý nghiêm diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn xã theo quy định tại: Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

- Triển khai thực hiện nghiêm trách nhiệm của chính quyền cơ sở theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 và quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 26/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.