Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Nghiên cứu tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, mức hỗ trợ như hiện nay thấp, cán bộ không yên tâm công tác.

TRẢ LỜI:

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NÐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lýợng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những ngýời hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLÐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 27/5/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NÐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lựợng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, xóm, bản, tổ nhân dân và phụ cấp kiêm nhiệm nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã. Theo đó, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tối đa không quá 1,0 mức lương cơ sở. Đối với các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2014 quy định mức hỗ trợ đối với các chức danh Trưởng Ban Công tác Mặt trận hưởng mức hỗ trợ 120.000 đồng/tháng và chi hội trưởng các chi hội ở thôn, tổ dân phố hưởng mức hỗ trợ 90.000 đồng/tháng.

Thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NÐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, căn cứ nguồn kinh phí Trung ương khoán và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố thay thế Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020. Theo đó, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và Trưởng Ban công tác Mặt trận, trưởng các chi hội, chi đoàn ở thôn, tổ dân phố đã được tăng hơn so với quy định tại Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 và phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh; cụ thể: Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được quy định theo loại thôn tối đa bằng 1,05 mức lương cơ sở; Trưởng Ban công tác Mặt trận, ở thôn, tổ dân phố hưởng mức hỗ trợ bằng 0,20 mức lương cơ sở, trưởng các chi hội, chi đoàn hưởng mức 0,15 mức lương cơ sở.