Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg, ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cho khu tái định cư thủy điện Tuyên Quang tại thôn Tiên Tốc và thôn Nà Xé.

TRẢ LỜI:

Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg, ngày 10/10/2011 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, các nội dung về đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình hạ tầng cho khu tái định cư; bổ sung đất ở, đất sản xuất cho hộ tái định cư được xác định thực hiện từ năm 2012 và hoàn thành trong năm 2016. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn về nguồn vốn nên việc thực hiện Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kéo dài đến hết năm 2020 tại Văn bản số 169/TTg-KTN ngày 27/01/2016 về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg, ngày 10/10/2011.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kế hoạch vốn phù hợp để thực hiện các nội dung của Dự án theo tiến độ bố trí nguồn vốn của Chính phủ.