Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Tỉnh đoàn nghiên cứu trả lời bằng văn bản cho cử tri biết về việc có thu hồi đất làm Công trình Làng Thanh niên lập nghiệp do Tỉnh đoàn làm Chủ đầu tư hay không? Thời gian qua các đơn vị đã tiến hành kiểm kê tài sản trên đất và đất để thu hồi xây dựng công trình, nhưng đến nay chưa đền bù cho các hộ dân. Các hộ dân muốn tiếp tục sản xuất nhưng lo lỡ vụ, bị thiệt hại.

TRẢ LỜI:

Công trình Làng thanh niên lập nghiệp Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã được Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 11/11/2016. Nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án Làng thanh niên lập nghiệp Bình An là nguồn kinh phí đối ứng của tỉnh.

Ngày 15/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 1031/UBND-KGVX đồng ý tạm ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất của tỉnh để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án Làng thanh niên lập nghiệp Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Theo kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (đơn vị chủ đầu tư) sẽ phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình thực hiện thanh toán tiền bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất thực hiện Dự án trong tháng 5/2017.