Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Thị trấn Lăng Can, Minh Quang (LB), Xã Bình An, Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét cấp kinh phí xây dựng các phòng học thông thường, phòng học bộ môn, sửa chữa nhà công vụ giáo viên.

TRẢ LỜI:

- Về phòng lớp học thông thường: Năm học 2022-2023 Ủy ban nhân dân huyện huy động các nguồn lực tập trung đầu tư, xây dựng với 23 phòng lớp học (PTDTBT THCS Bình An 08 phòng, PTDTBT THCS Phúc Sơn 08, mầm non Phúc Sơn 03 phòng, PTDTBT TH&THCS Hồng Quang 04) cơ bản đáp ứng đầy đủ về phòng lớp học thông thường thực hiện công tác dạy và học trên địa bàn.

- Về nhà công vụ giáo viên: Qua rà soát, tổng hợp hiện nay trên địa bàn huyện có 55 phòng công vụ giáo viên xuống cấp cần sửa chữa, còn thiếu 14 phòng công vụ giáo viên cho các thầy, cô đi công tác xa nhà không thể đi lại trong ngày (trường PTDTBT TH&THCS Hồng Quang 10 phòng, mầm non Hồng Quang 04 phòng). Việc đề nghị sửa chữa, xây dựng nhà công vụ cho giáo viên là rất đúng thực tế, tuy nhiên do nguồn ngân sách của huyện còn hạn hẹp nên chưa thể bố trí nguồn vốn xây dựng, sửa chữa ngay được. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục rà soát bổ sung hạng mục cần xây dựng vào Kế hoạch đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 hoặc các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng. Đối với các hạng mục sửa chữa nhỏ, trong khả năng tự sửa chữa của các đơn vị đề nghị các đơn vị thực hiện sửa chữa đảm bảo chỗ ăn, ở cho các thầy cô yên tâm công tác.