Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Sửa đổi điều kiện, tiêu chuẩn trình độ chuyên môn của giáo viên tiếp nhận ngoài tỉnh phù hợp với vị trí việc làm, có như vậy giáo viên ngoài tỉnh mới có điều kiện về công tác tại các huyện đặc biệt như giáo viên bộ môn Tiếng Anh. Hiện nay việc tiếp nhận giáo viên từ các tỉnh khác về huyện công tác còn khó khăn do quy định tại khoản 1, Điều 5, Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định, điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 4153/UBND-NC ngày 29/8/2023 giao Sở Nội vụ rà soát, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bãi bỏ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.