Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Phúc Sơn (LB), huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét tính cộng dồn quá trình bảo hiểm xã hội khi là giáo viên hợp đồng để xếp lại lương cho 09 giáo viên mầm non được tuyển dụng năm 2007 (đã có thời gian hợp đồng lao động đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2001 đến thời điểm tuyển dụng) nhưng sau khi trúng tuyển không được tính thời gian hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội để xếp lương như giáo viên mầm non tuyển dụng năm 2009 đến ngày 20/7/2012 theo hướng dẫn tại Văn bản 443/SNV-CCVC ngày 20/7/2012; Văn bản số 632/SNV-CCVC ngày 10/03/2012 của Sở Nội vụ

TRẢ LỜI:

Ngày 20/7/2012, Sở Nội vụ có Văn bản số 443/SNV-CCVC về việc xếp lương đối với giáo viên mầm non, hướng dẫn: Thực hiện việc xếp lương đối với giáo viên được tuyển dụng từ năm 2009 đến nay, trước khi tuyển dụng đã có thời gian hợp đồng làm việc không trong biên chế nhà nước có đóng BHXH đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc Ủy ban nhân dân huyện được xếp lương và hưởng lương mới kể từ ngày 01/7/2012, việc xếp lương được thực hiện trên cơ sở trình độ chuyên môn đào tạo ghi trong bằng, khi nộp dự tuyển, đăng ký theo văn bằng nào thì xếp lương theo văn bằng đó và được xếp lương theo thang bảng lương tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Đối chiếu với Văn bản số 443/SNV-CCVC ngày 20/7/2012 của Sở Nội vụ thì các trường hợp được tuyển dụng trước năm 2009 không thuộc đối tượng để xếp lương theo văn bản nêu trên.

Việc xếp lương đối với giáo viên được tuyển dụng thời điểm trước năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình nghiên cứu, xem xét và đề xuất cơ quan có thẩm quyền theo quy định.