Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Minh Hương, huyện Hàm Yên đề nghị:

Quan tâm bố trí, hỗ trợ kinh phí làm nhà cho các hộ tái định để thực hiện sắp xếp ổn định dân cư theo đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng khu dân cư Thôn 6 Minh Tiến đã được phê duyệt để sớm ổn định đời sống nhân dân.

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7

Thực hiện Dự án 2 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Hàm Yên năm 2023 và lồng ghép nguồn vốn ngân sách địa phương. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư cho hộ đồng bào dân tộc Mông tại thôn 6 Minh Tiến, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên. Hiện nay mặt bằng đã quy hoạch xong và đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, tuy nhiên nguồn vốn để hỗ trợ kinh phí làm nhà cho 37 hộ tái định cư để thực hiện sắp xếp ổn định dân cư theo đồ án quy hoạch được duyệt hiện chưa bố trí được kinh phí.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Hàm Yên nghiên cứu, xem xét bố trí kinh phí để hỗ trợ cho các hộ tái định cư.