Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Yên Phú, huyện Hàm Yên đề nghị:

Bố trí kinh phí hỗ trợ cho 03 nhà văn hoá thôn đã xây dựng xong trong năm 2023 theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025.

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7

Ngày 30/11/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 659/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch vốn tại các xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 trong đó xây dựng 3 nhà văn hóa thôn (thôn 2 Minh Phú, thôn Làng Soi và thôn Làng Chiềng) thuộc xã Yên Phú huyện Hàm Yên với tổng kinh phí là 900 triệu, bằng 100% nguồn vốn đối ứng của tỉnh. Tuy nhiên để hoàn thành xã đạt mục tiêu nông thôn mới, trong năm 2023 Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã sử dụng ngân sách huyện để cấp bổ sung một phần cho Ủy ban nhân dân xã Yên Phú tổ chức thực hiện xây dựng mới 03 nhà văn hóa thôn với kinh phí là 450 triệu đồng, ngày 20/12/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp 300 triệu đồng tại Quyết định số 311/QĐ-UBND.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên tiếp tục xem xét kiến nghị của cử tri xã Yên Phú trong việc xây dựng nhà văn hóa để kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết bảo đảm theo đúng quy định.