Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Tân Thành, huyện Hàm Yên đề nghị:

Xem xét tiếp tục thu hồi các diện tích đất nhỏ lẻ còn lại, khó canh tác sau khi thu hồi đất xây dựng tuyến đường Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang và mặt bằng các khu tái định cư đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7

Tại xã Tân Thành, dự án đường cao tốc đi qua 04 thôn với tổng chiều dài 5,8 km diện tích thu hồi bồi thường gần 42 ha. Đối với các hộ phải di rời nhà cửa, tài sản trên đất mà đủ điều kiện bố trí tái định cư và giao đất, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã bố trí 02 khu dân cư, tái định cư đến nay đã hoàn thành việc kiểm kê, kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường chi trả tiền cho các hộ, riêng khu dân cư thôn 1 Làng Bát còn 08 hộ chưa nhận kinh phí bồi thường. Đối với các diện tích đất nhỏ lẻ còn lại, khó khăn khi canh tác, tại 2 khu dân cư nêu trên chủ đầu tư đã bổ sung thu hồi, lập phương án bồi thường và bồi thường cho các hộ theo quy định.

Đối với đường cao tốc đi qua 04 thôn (các thôn 1, 2, 3 Thuốc Hạ, thôn Làng Bát). Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã phê duyệt phương án bồi thường và chi trả kinh phí bồi thường 113/132 hộ thuộc 02 thôn (thôn 1 Thuốc Hạ, thôn 2 Thuốc Hạ), đến nay còn 19 hộ vướng mắc.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp đối với các diện tích đất nhỏ lẻ, khó khăn khi canh tác để tham mưu, đề xuất phương án giải quyết với Ủy ban nhân dân tỉnh.