Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Minh Khương, huyện Hàm Yên đề nghị:

Xem xét, cấp kinh phí lắp đặt bể chứa, kho chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; từ năm 2019 đến nay chưa được lắp đặt thêm bể chứa, kho chứa nào từ nguồn vốn của Nhà nước mà chủ yếu là kinh phí từ việc xã hội hoá người dân đóng góp. Số lượng bể chứa ít, việc triển khai công tác thu gom 1 lần/năm không xử lý hết lượng vỏ bao gói, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật, dẫn dến tình trạng khi bể chứa đầy vỏ bao bì, một số người dân tự xử lý bằng biện pháp đốt, không đúng quy định.

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 18/2/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu gom, vận chuyển và xử lý tiêu hủy bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025 và Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó dự toán giao cho Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên xây dựng, lắp đặt bể chứa, khu vực lưu chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng là 860 triệu đồng, kinh phí thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng là 216 triệu đồng.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên xem xét tiếp tục tăng cường công tác xã hội hóa trong việc xây dựng, lắp đặt bể chứa vỏ bao bì thuốc thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin, phổ biến quy định về xử lý vỏ bao gói, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng bằng nhiều hình thức phù hợp và điều kiện thực tế tại địa phương để nhân dân biết và thực hiện.