Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên đề nghị:

Đầu tư xây dựng cầu, đường dẫn sang khu dân cư thôn Quảng Tân để thuận tiện cho Nhân dân và đảm bảo đồng bộ theo Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở vùng có đông đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện Hàm Yên.

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7

Công trình Khu dân cư thôn Quảng Tân, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên đã được Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên phê duyệt chủ trương đầu tư, giao Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hàm Yên làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện 2023-2025. Việc đầu tư Khu dân cư thôn Quảng Tân, xã Yên Lâm sẽ đảm bảo đồng bộ về cơ sở hạ tầng như: Điện, cấp thoát nước, san nền và hạ tầng giao thông theo Đồ án đã được phê duyệt.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên nghiên cứu bổ sung kế hoạch xây dựng cầu qua suối sang khu dân cư vào kế hoạch đầu tư công và bố trí vốn để thực hiện, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.