Ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV
Cử tri Ban quản lý Công trình thủy lợi tỉnh Tuyên Quang đề nghị:

Điều chỉnh quy trình xây dựng và duyệt phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi theo hướng đơn giản hóa, dễ áp dụng thực hiện và phù hợp với các mô hình quản lý để tránh tình trạng mất nhiều thời gian. Nghiên cứu tách riêng quy định xây dựng phương án giá với chính sách hỗ trợ của Nhà nước giai đoạn 2021- 2025; hoặc ban hành khung giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho từng vùng, miền làm cơ sở để các địa phương quy định giá cụ thể thực hiện trên địa bàn.

TRẢ LỜI:

Tại Văn bản số 11188/BTC-QLCS ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan xây dựng trình Chính phủ Nghị định quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ của nhà nước trong quản lý khai thác công trình thủy lợi (thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi) cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị.