Ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV
Cử tri tỉnh Tuyên Quang đề nghị:

Sớm phê duyệt Quy hoạch vùng Trung du và Miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để các địa phương có cơ sở xác định rõ các nội dung trong Quy hoạch tỉnh, đặc biệt là xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng; xác định các khu vực ưu tiên, khuyến khích và hạn chế phát triển về kinh tế, xã hội, hạ tầng, đô thị hóa; xây dựng tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch, xây dựng danh mục các dự án quan trọng và thứ tự ưu tiên thực hiện.

TRẢ LỜI:

Tại Văn bản số 7275/BKHĐT-TH ngày 22/10/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể:

Ngày 24/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1226/QĐ-TTg, trong đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư lập quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng. Việc tổ chức lập quy hoạch vùng, trong đó có quy hoạch vùng Trung du và Miền núi phía Bắc đang bị triển khai chậm do quá trình thực hiện có thay đổi quy định pháp luật về phân vùng kinh tế - xã hội. Cụ thể, việc phân vùng kinh tế - xã hội để tổ chức lập quy hoạch vùng được quy định tại khoản 1, Điều 15 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ, tuy nhiên đến năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 08/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 bãi bỏ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP. Để triển khai việc lập quy hoạch vùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành xây dựng “Báo cáo nghiên cứu phân vùng phục vụ quy hoạch giai đoạn 2021-2030” báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi có kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phương án phân vùng giai đoạn 2021-2030 (Thông báo số 352/TB-VPCP ngày 04/10/2020 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung triển khai xây dựng quy hoạch vùng, trong đó có Quy hoạch vùng Trung du Miền núi phía Bắc.

Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương về nhiệm vụ lập quy hoạch vùng, trong đó có Quy hoạch vùng Trung du và Miền núi phía Bắc. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ hoàn thành việc lập Quy hoạch vùng Trung du Miền núi phía Bắc trong năm 2022 theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 23/8/2021.