Ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV
Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị:

Về chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp hiện nay còn vướng mắc, bất cập. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 179 và Điều 190 Luật Đất đai năm 2013 thì hộ gia đình, cá nhân chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng 01 xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác. Quy định này gây khó khăn cho quá trình triển khai các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp với quy mô lớn trên địa bàn với nhiều xã giáp ranh, mà hiện nay đất sản xuất nông nghiệp chủ yếu thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân với diện tích nhỏ, phân bổ manh mún. Do vậy, đề nghị bỏ quy định hộ gia đình, cá nhân chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng 01 xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác

TRẢ LỜI:

Trả lời tại văn bản số 123/BTNMT-PC ngày 07/01/2022, cụ thể:

Điểm b, khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai 2013 quy định quyền và nghĩa vụ  hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất. Qua đó hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước giao trong hạn mức; đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất  thì được phép chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp qua cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác. Quy định trên mực đích tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất  nông nghiệp ở địa phương trong công tác dồn điền, đổi thửa, chính sách cánh đồng mẫu lớn mà người dân không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương khác thì có thể thực hiện các quyền như nhận chuyển nhượng, thuê đất... theo quy định của Luật Đất đai. Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận ý kiến  của cử tri và xem xét trong quá trình hoàn thiện, sửa đổi Luật Đất đai trong thời gian tới