Ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV
Cử tri tỉnh Tuyên Quang đề nghị:

Sớm ban hành văn bản quy định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo giai đoạn 2021-2025

TRẢ LỜI:

Tại Văn bản số 4302/BXD-QLN ngày 19/10/2021 của Bộ Xây dựng, cụ thể:

Quyết định số 33/QĐ/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 đã kết thúc vào thời điểm ngày 31/12/2021. Theo quy định, Bộ Xây dựng phải tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện Chính sách sau khi kết thúc chương trình. Tuy nhiên, do tình hình bệnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ngày 30/3/2021, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 2170/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đồng ý với kiến nghị của Bộ xây dựng về thay thế việc tổ chức Hội nghị tổng kết bằng hình thức Báo cáo tổng kết bằng văn bản.

Ngày 09/9/2021, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3665/BXD-QLN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025 theo hướng: (1) có sự hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách trung ương; (2) tăng mức vay ưu đãi cũng như đề nghị các địa phương hỗ trợ thêm từ các nguồn vốn xã hội hóa và lồng ghép việc hỗ trợ với nguồn vốn từ Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quản lý; (3) tăng chất lượng và tăng diện tích tối thiểu của ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo.

Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 6425/VPCP-CN ngày 14/9/2021 gửi một số Bộ, ngành lấy ý kiến góp ý đối với nội dung kiến nghị của Bộ Xây dựng liên quan đến cơ chế chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025.