Phát biểu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hoá, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020. Tôi đánh giá cao và hoan nghênh UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị quan trọng này.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và kính chúc các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc, chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.  

Thưa toàn thể các đồng chí!

Tuyên Quang là một tỉnh miền núi, với trên 86% dân số sống ở khu vực nông thôn, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông, lâm nghiệp. Trong nhiều năm qua tỉnh luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chính vì quan trọng như vậy nên ngay từ đầu nhiệm kỳ của khóa XVI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, thống nhất chủ trương, ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hoá, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hoá, tạo điều kiện cho các sinh hoạt của cộng đồng dân cư, đồng thời phát huy được nguồn lực của nhân dân và các tổ chức, cá nhân.

Cùng với ban hành Nghị quyết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, cho ý kiến về các chương trình, đề án, các cơ chế, chính sách đảm bảo đồng bộ, phù hợp để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, tỉnh luôn chỉ đạo sát sao, nhất là chỉ đạo ban hành thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu, trình tự, thủ tục, kỹ thuật thi công 3 công trình trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ, phù hợp. Từ những cách làm sáng tạo và các cơ chế, chính sách phù hợp và sự đồng thuận của nhân dân đã làm thay đổi rõ nét về toàn cảnh nông thôn Tuyên Quang, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. 

Có thể nói, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15 -NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hoá, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả rất quan trọng, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế khu vực nông thôn có bước phát triển vững chắc.

Nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên; đa số người dân đã ý thức được vai trò chủ thể, trách nhiệm cũng như lợi ích khi thực hiện, đã khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, việc tổ chức thực hiện chương trình đã trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan toả mạnh mẽ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, được toàn xã hội quan tâm, hưởng ứng tham gia tích cực, đạt được kết quả quan trọng.

Diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi, hệ thống đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất được đầu tưđã giúp nhân dân có nhiều thuận lợi sản xuất kinh doanh đạthiệu quả; hệ thống nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn khuôn viên và sân chơi thể thao được đầu tư xây dựng khang trang chính là nơi để bà con nhân dân hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể thao, thu hút mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp nhân dân đến tham gia, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần cho nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện chương trình, đề án chính là động lực cơ bản để lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh phát triển, các mục tiêu của Nghị quyết 15 đều vượt chỉ tiêu, cụ thể là:

Đến nay, đã hoàn thành 944 km kênh mương, đạt trên 121% mục tiêu của giai đoạn 2016-2020, nâng tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương toàn tỉnh lên trên 77%,vượt mục tiêu Nghị quyết 7,3%.

Hoàn thành đưa vào sử dụng 470 km đường nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, nâng tổng số đường nội đồng được bê tông hóa toàn tỉnh lên703 km, đạt 42,8%, vượt mục tiêu Nghị quyết 7,8%.

Hoàn thành đưa vào sử dụng 550 nhà nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên, nâng tổng số nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định toàn tỉnh dự kiến đến hết năm 2020 lên 1.183 nhà, đạt 68%, vượt mục tiêu Nghị quyết 28%.

Trong 5 năm thực hiện, tỉnh ưu tiên nguồn lực của tỉnh và lồng ghép các nguồn vốn khác với kinh phí trên  1.366 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 3 công trình theo các Đề án được phê duyệt, trong đó tổng số kinh phí nhà nước hỗ trợ để mua cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn, cấu kiện nhà văn hóa, xi măng, ống cống là 928 tỷ đồng (chiếm 68%) và nhân dân đóng góp bằng ngày công, vật tư, vật liệu 438 tỷ đồng (chiếm 32%); ngoài ra nhân dân đã ủng hộ hàng nghìn ngày công, tự nguyện hiến trên 113.000 m2 đất để xây dựng các công trình.

Với kết quả nêu trên, có thể nói đây là chủ trương đúng đắn cấp ủy tỉnh, phù hợp với nhu cầu thực tiễn và điều kiện của nhân dân, kết quả đạt được từ các chương trình, đề án đã góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đề ra.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong tỉnh sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giai đoạn vừa qua.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Vui mừng, phấn khởi với những kết quả quan trọng đã đạt được, chúng ta cần thẳng thắn nhận thấy một số tồn tại, hạn chế, đó là:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện còn hạn chế, việc lập và hoàn thiện hồ sơ thiết kế, hồ sơ thủ tục quyết toán công trình hoàn thành còn chậm. Quá trình thực hiện có nơi triển khai chưa đảm bảo tiến độ, việc cung ứng vật liệu, cấu kiện bê tông nhà văn hóa cho các địa phương có lúc chưa kịp thời.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng thi công của một số cơ quan, địa phương chưa thường xuyên nên vẫn còn có những công trình khi đưa vào sử dụng chưađảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật và thiết kế mẫu...

Công tác quản lý, khai thác, sử dụng nhà văn hóa và công tác duy tư bảo dưỡng công trình sau đầu tư còn hạn chế. Thu nhập của người dân khu vực nông thôn đã được nâng lên đáng kể, tuy nhiên đời sống của người dân vẫn ở mức thấp, chất lượng giảm nghèo ở một số nơi thấp, tỷ lệ hộ cận nghèo còn cao, chưa thực sự bền vững.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, chủ trương của cấp ủy phải được lựa chọn được lựa chọn đúng, trúng, thảo luận kỹ lưỡng, xuất phát từ nguyện vọng quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Thứ hai, khi ban hành Nghị quyết, phải đồng thời xây dựng ngay cơ chế, chính sách gắn với bố trí nguồn lực nhằm đảm bảo tính đồng bộ, khả thi trong tổ chức thực hiện. Chính sách cần phải tạo ra sự đột phá vừa khuyến khích phát triển trên diện rộng, vừa tạo cơ hội cho người dân là chủ thể trong tổ chức thực hiện; chính sách hỗ trợ phù hợp khả năng huy động nguồn lực với tinh thần dân chủ, tự nguyện của nhân dân.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tạo sự thống nhất, đồng thuận cao. Quá trình triển khai thực hiện cần có sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị; công tác hướng dẫn đảm bảo kịp thời, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, nội dung hướng dẫn phù hợp với điều kiện và năng lực thực tế của địa phương, đặc biệt là trình tự, thủ tục, hồ sơ đầu tư xây dựng tại cơ sở phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện từ bước lập kế hoạch đến khảo sát, thiết kết, thẩm định, phê duyệt, quy trình kỹ thuật thi công, giám sát công trình, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, công khai...

Thứ tư, thực hiện đúng phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ” chú trọng thực hiện công khai hóa kế hoạch huy động, tổ chức thực hiện và kết quả đầu tư trong nhân dân...tạo điều kiện cho mọi người cùng tham gia quản lý, giám sát theo quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thứ năm, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn, để giải quyết; sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời tuyên dương, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp, đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả. Các công trình thực hiện phải đạt đa mục tiêu, có cơ chế quản lý và sử dụng các công trình phù hợp để đạt hiệu quả cao.

Kính thưa các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí!

Trên cơ sở những kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hoá, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục thực hiện hoàn thành mục tiêu kiên cố hóa kênh mương theo Đề án được duyệt và tiếp tục thực hiện xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân và bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 và những năm tiếp theo, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho đảng viên, cán bộ và nhân dân. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, phát huy tính chủ động, sự tham gia tích cực của người dân và các tổ chức, cá nhân để thực hiện giai đoạn tiếp theo.

Hai là, chỉ đạo thực hiện quyết toán các công trình đã hoàn thành đảm bảo theo đúng quy định; chú trọng công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng các công trình đã được đầu tư xây dựng. Chú trọng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát để củng cố, phát huy, nâng cao giá trị sử dụng của các công trình phù hợp với thực tế, đạt hiệu quả cao.

Ba là, tiếp tục thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương theo đề án đã được duyệt gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, phải phù hợp với quy hoạch sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản; quy hoạch sắp xếp dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng nông thôn mới...; đồng thời tích hợp trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

Bốn là, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới, trong đó ưu tiên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp, trong tâm là sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; khuyến khích liên kết tích tụ đất đai, tạo quỹ đất phát triển nông nghiệp ứng công nghệ cao, xây vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ; hoàn thiện chính sách khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn một cách bền vững.

Năm là, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; xây dựng các chương trình, phong trào, hành động thiết thực. Thường xuyên động viên, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo và có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, với những kinh nghiệm triển khai thực hiện 5 năm qua. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống quê hương cách mạng, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, tinh thần lao động sáng tạo, đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong thời gian tới nhất định tỉnh ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đề ra, xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Một lần xin kính chúc các đồng chí đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin cùng chuyên mục