Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Các cơ quan chức năng đã thường xuyên phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Đặc biệt là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, như: Quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, tài chính ngân sách và các lĩnh vực người dân quan tâm, như: Chính sách xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo, lao động, việc làm... Công khai và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách. Chấp hành nghiêm dự toán chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao; bố trí nguồn kinh phí trong dự toán phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn được giao, sử dụng tài sản, kinh phí ngân sách nhà nước trong cơ quan, đơn vị đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 (ngày 18/6/2019)

Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện 08 cuộc kiểm tra về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; ban hành mới 04 văn bản và sửa đổi, bổ sung 37 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và quy chế văn hóa công sở trong thực thi công vụ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai bản kê khai và báo cáo kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định. Tổng số người thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 là 6.333 người, số đã thực hiện 6.330 người, đạt 99,95% (có 03 người không kê khai tài sản thu nhập, do tại thời điểm kê khai bị bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại bệnh viện); không có trường hợp nào phải xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

 Cơ quan Thanh tra các cấp, các ngành đã tiến hành 608/765 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019 tại 374 tổ chức, 670 cá nhân; phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 6.813,97 triệu đồng, ban hành 446 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 3.263,55 triệu đồng về lĩnh vực thuế, khai thác lâm sản, y tế, trật tự an toàn giao thông đường bộ;...kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 148 tổ chức, 395 cá nhân có liên quan đến các sai phạm. Qua hoạt động thanh tra không phát hiện vụ việc tham nhũng.

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm các quy định về chế độ tiêu chuẩn định mức chi ngân sách. Chấp hành nghiêm chỉnh dự toán chi ngân sách hàng năm đã được cấp có thẩm quyền giao. Quản lý điều hành chi ngân sách của tỉnh được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành. Các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý thực hiện đúng quy định của Nhà nước về mua sắm tài sản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp. 

Trong quản lý sử dụng đất, công tác thẩm định nhu cầu sử dụng đất; điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các tổ chức được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, đảm bảo nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái. Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt, đảm bảo tiết kiệm sử dụng đất nông nghiệp và hạn chế sử dụng đất chuyên trồng lúa nước vào mục đích phi nông nghiệp.

Trong quản lý sử dụng tài nguyên nước đã quản lý sử dụng tốt các công trình khai thác tài nguyên nước bảo đảm đáp ứng nhu cầu về sử dụng nước cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đi đối với chất lượng. Công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên nước đã được quan tâm đúng mức, ý thức sử dụng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước của người dân được nâng cao.

Trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đã thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, hệ thống văn bản quy định của tỉnh về quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản. Đẩy mạnh việc điều tra, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, tăng cường quản lý, giám sát, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản. Việc thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản được thực hiện theo đúng quy hoạch, gắn với chế biến sâu, tạo sản phẩm có giá trị kinh tế cao và sử dụng hiệu quả; hạn chế tối đa xuất khẩu nguyên liệu thô. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật. 

Bên cạnh  những kết quả đã đạt được, việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị còn chung chung, thiếu cụ thể, chưa xác định lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo, chưa có giải pháp thiết thực để tổ chức thực hiện; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế, chưa rõ nét, mang tính hình thức; việc tự kiểm tra nội bộ, phát hiện tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa phát huy được hiệu quả.

Thu Hà

Tin cùng chuyên mục