Kết quả công tác năm 2020 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

Năm 2020, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã bám sát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Chương trình công tác năm của Ban để triển khai thực hiện nhiệm vụ; tích cực phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các sở, ngành chuẩn bị kỹ tài liệu trình kỳ họp; chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra; hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch.

Đoàn công tác của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lào Cai và Ban Dân tộc HĐND tỉnh thăm quan mô hình trồng cây ăn quả có múi tập trung tại thôn Cây Nhãn, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (Ngày 12/12/2020)

Trong năm, Ban đã thực hiện thẩm tra 02 báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các dự thảo nghị quyết, xây dựng các báo cáo thẩm tra của Ban về: Công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; việc quy định mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình thủy lợi hồ Cao Ngỗi, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang trình kỳ họp thứ 10, thứ 11, kỳ họp chuyên đề tháng 11/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Ban đã tổ chức 02 cuộc giám sát thường xuyên về thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện 02 cuộc giám sát về việc chăm lo, trợ giúp xã hội dịp Tết nguyên đán Canh Tý và giáp hạt đầu năm 2020, giám sát chuyên đề việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020; tham gia 04 Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019; việc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau khảo sát, giám sát, chất vấn, giải trình của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến ngày 31/12/2019; giám sát về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII; tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020. Chủ trì khảo sát và tham mưu giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên chất vấn về “Kết quả thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”; tham gia khảo sát và dự phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nghe giải trình về việc thực hiện Luật An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến hết tháng 6/2020.


Đồng chí Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Âu Thế Thái phát biểu kết luận giám sát trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh tại xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình (Ngày 23/11/2020)

Thông qua các hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, thẩm tra, Ban đã đánh giá khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện các chính sách của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số cũng như khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; kiến nghị các giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thực hiện dự án, các chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Đại biểu Vương Thị Mỵ, thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh thảo luận tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh (Ngày 07/12/2020)

Hoạt động thẩm tra được chú trọng, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, chất lượng thẩm tra từng bước được nâng cao; hoạt động giám sát của Ban được chuẩn bị, tổ chức chu đáo, khoa học, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban với thành viên của Ban, Văn phòng HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, thành phố. Chất lượng, hiệu quả của các cuộc giám sát ngày càng được nâng cao, nội dung tập trung, thiết thực, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; phương thức, quy mô giám sát tiếp tục được đổi mới. Các thành viên trong Ban đã phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của Ban.

Tuy nhiên, hoạt động năm 2020 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh còn có hạn chế như: Việc thẩm tra một số nội dung thuộc lĩnh vực Ban phụ trách có nội dung còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ; Ủy viên Ban kiêm nhiệm là lãnh đạo quản lý các cơ quan đơn vị, nhiệm vụ chuyên môn nhiều, dẫn đến việc bố trí thời gian cho các hoạt động của Ban chưa được thường xuyên, liên tục; biến động về công tác tổ chức cán bộ đã có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động chung của Ban (bổ nhiệm Trưởng ban mới; 01 Phó trưởng Ban chuyển công tác; 01 thành viên của Ban nghỉ chế độ).

Năm 2021, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm, chuyên môn của các Ủy viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban; tập trung khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ban Dân tộc
Hội đồng nhân dân tỉnh

Tin cùng chuyên mục