Kết quả công tác năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

Năm 2019, lãnh đạo, thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo luật định, sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và chương trình công tác của Ban đã đề ra, đạt được những kết quả quan trọng góp phần vào kết quả hoạt động chung của HĐND tỉnh.

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ban đã tích cực cùng với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các ngành có liên quan tham gia chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp bất thường, kỳ họp thứ 8, thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII; chủ động xây dựng các báo cáo thẩm tra, giám sát của Ban để trình kỳ họp theo đúng quy định; góp phần tạo điều kiện cho việc điều hành kỳ họp, nhất là việc điều hành các phiên thảo luận và chất vấn của chủ tọa kỳ họp được thuận lợi.


Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

Trong năm Ban thẩm tra 02 báo cáo của UBND tỉnh và 10 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại các kỳ họp thứ 8, 9 HĐND tỉnh khóa XVIII về lĩnh vực văn hóa - xã hội: quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh; quy định mức chi cho hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng; nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh...Thẩm tra, tham mưu với Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về thẩm quyền quy định giá dịch vụ giáo dục phổ thông chất lượng cao (học phí) đối với Trường phổ thông Tuyên Quang thuộc Trường Đại học Tân Trào.

Đối với hoạt động giám sát, khảo sát: Trong năm 2019, Ban Văn hóa - Xã hội thực hiện 02 cuộc giám sát thường xuyên về việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, chính sách tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2019; 01 cuộc giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2019; 02 cuộc khảo sát về tình hình hoạt động bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn tỉnh và việc huy động trẻ đi nhà trẻ theo Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phối hợp tham gia 01 cuộc giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát “việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018” trên địa bàn tỉnh; 02 cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2015 đến năm 2018. Chủ trì Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học từ năm 2012 đến hết năm 2018. Tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 51-KL/TU ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13/5/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020.

Việc tổ chức thẩm tra của Ban đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Đối với báo cáo của UBND tỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội và thực hiện chính sách tôn giáo, Ban thực hiện giám sát thường xuyên, nhất là trước kỳ họp thứ 8, thứ 9 HĐND tỉnh để nắm bắt thực trạng; đồng thời căn cứ vào quy định của pháp luật, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh, các chương trình, kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội, điều kiện thực tế của địa phương để kiến nghị các vấn đề phù hợp nhằm góp phần phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chính sách tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Trong hoạt động giám sát: Ban đã tập trung vào các nội dung về nhiệm vụ phát triển văn - xã hội, chính sách tôn giáo; thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và việc thực thi pháp luật của các tổ chức và công dân trong tỉnh; chủ động thực hiện đa dạng hoá các hình thức, phương thức giám sát; kết hợp giữa việc giám sát qua báo cáo của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát với việc giám sát thực tế tại địa bàn cơ sở, giữa giám sát thường xuyên với giám sát chuyên đề; các Ủy viên của Ban đều tích cực, phát huy trách nhiệm, năng lực, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu giám sát, khảo sát. Công tác chuẩn bị và tổ chức chu đáo, khoa học nên chất lượng, hiệu quả của các cuộc giám sát, khảo sát ngày càng được nâng lên.

Qua giám sát, khảo sát Ban đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong lĩnh vực văn hóa - xã hội như: Việc phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập còn ít; việc chậm chỉ đạo thực hiện chương trình sữa học đường; việc thiếu biên chế giáo dục, y tế chưa được tuyển dụng; việc bất hợp lý trong bố trí nhân viên kế toán trường học; tình trạng y tế thôn bản chưa qua đào tạo trình độ chuyên môn; việc quản lý, sử dụng các trạm truyền thanh cơ sở chưa hiệu quả; việc quản lý, sử dụng, phát huy vai trò nhà văn hóa thôn bản ở một số địa phương chưa tốt; việc lãng phí trong tổ chức việc tang; việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em tại một số xã trên địa bàn tỉnh còn chậm; công tác giảm nghèo chưa thực sự hiệu quả, chất lượng giảm nghèo chưa bền vững;... Trong quá trình tham gia phối hợp giám sát, khảo sát, các đồng chí lãnh đạo Ban đều tích cực, phát huy trách nhiệm, năng lực, góp phần vào kết quả của các cuộc giám sát, khảo sát. Tại các kỳ họp của HĐND tỉnh, lãnh đạo và thành viên Ban tích cực thảo luận, chất vấn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoat động của HĐND tỉnh. Tuy nhiên trong hoạt động năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội cùng còn có những hạn chế nhất định. Các Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương, đơn vị, khối lượng công việc nhiều nên việc tham gia các hoạt động của Ban chưa được thường xuyên.

Năm 2020, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh xác định tiếp tục phát huy vai trò của tập thể lãnh đạo và tất cả các Uỷ viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban; tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong hoạt động hiện nay, nâng cao chất lượng thẩm tra, giám sát, tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND tỉnh. Tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát theo chương trình công tác; phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội địa phương, các Ban của HĐND tỉnh giám sát, khảo sát các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, chính sách tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tham gia các cuộc giám sát khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Tin tưởng với kết quả đạt được trong năm 2019, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh, sự phối hợp của các Ban HĐND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, sự tham mưu, phục vụ kịp thời của Văn phòng HĐND tỉnh và sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể thành viên trong Ban, năm 2020 hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội sẽ ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Ban Văn hóa - Xã hội
Hội đồng nhân dân tỉnh

Tin cùng chuyên mục