Hướng tới Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan hiệp thương cao nhất của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam toàn quốc được tổ chức 5 năm một lần. Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tổ chức từ ngày 18/9 đến 20/9/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với sự tham dự của 1.300 đại biểu trong đó có 999 đại biểu chính thức, trong đó có 332 đại hội đương nhiên, 536 đại biểu cử (88 người do các tổ chức thành viên MTTQ cử, 448 người do các tỉnh, thành phố cử) và 131 đại biểu chỉ định.

Cơ cấu, thành phần đại biểu tham dự đại hội rất phong phú. Đại biểu nữ là 326 người, chiếm trên 32%. Đại biểu là người ngoài Đảng là 497 người, xấp xỉ 50% tổng số đại biểu. 235 người đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách, tương đương 23,5%. Đại biểu có trình độ đại học trở lên chiếm 74%, trong đó có 18 Giáo sư, 36 Phó Giáo sư, 84 Tiến sĩ, 136 Thạc sĩ… Cùng với đó, có 281 đại biểu là người dân tộc thiểu số (28,13%); đại biểu các tôn giáo: 192 người (19,22%); đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài: 25 người (2,5%); đại biểu là các nhà doanh nghiệp: 84 người (8,45%); đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách: 235 người (23,52%). Đại biểu từ 71 tuổi trở lên là 104 người, đại biểu cao nhất là 102 tuổi. Đoàn đại biểu MTTQ tỉnh Tuyên Quang có 06 đại biểu tham dự Đại hội.


Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV ra mắt Đại hội.  Ảnh: Thành Công

Thời gian qua, mặt trận các cấp đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận là đã tổ chức thành công đại hội mặt trận các cấp, đúng theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, đảm bảo đúng hướng dẫn, tiến độ, nhiều nơi có cách làm sáng tạo, được dư luận, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên nhiều lĩnh vực.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững và phát huy, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ủy ban MTTQ các cấp đã không ngừng nâng cao vai trò chủ trì trong phối hợp và thống nhất hành động. Các tổ chức thành viên tiếp tục quan tâm chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần của các đoàn viên, hội viên; thu hút được sự tham gia của các giới, các giai tầng trong xã hội vào hoạt động của tổ chức. Liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức - nền tảng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và có sự gắn kết chặt chẽ hơn. Đồng bào các dân tộc phát huy mối quan hệ "bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển”; đồng bào các tôn giáo phấn khởi với đường hướng "tốt đời, đẹp đạo" gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; người Việt Nam định cư ở nước ngoài ngày càng hướng về Tổ quốc, đóng góp nhiều nguồn lực, góp phần xây dựng quê hương, đất nước...

Việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động ngày càng đem lại kết quả thiết thực, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức nên đã từng bước phát huy được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức tốt các phong trào thi đua từ cơ sở, khu dân cư; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo các vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt chăm lo cho người nghèo và phối hợp chăm lo cho các gia đình chính sách. Tiếp tục củng cố, phát huy vai trò liên minh chính trị; đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam, nhất là việc triển khai phong trào, cuộc vận động để cổ vũ, động viên sự tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đổi mới, có nhiều sáng tạo về phương thức, cách thức triển khai, đi vào chiều sâu với chất lượng cao hơn. Mặt trận các cấp chủ động nắm tình hình để kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề nhạy cảm, bức xúc mà dư luận quan tâm và thực tiễn đặt ra thông qua hoạt động giám sát của Mặt trận theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế phối hợp công tác với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận các cấp từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, cũng như việc phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng và Nhà nước; đặc biệt đã phát huy vai trò của Mặt trận trong các cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng linh hoạt và có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng và công tác ngoại giao của Nhà nước. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động có nhiều cố gắng và ngày càng thiết thực, bảo đảm tăng cường phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức hữu quan và nâng cao nhận thức chính trị cho các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về vai trò và vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; hoạt động của Mặt trận ngày càng tăng tính hành động, giảm tính hành chính, bám sát dân, bám sát địa bàn cơ sở.

Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục kiện toàn tổ chức, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, phối hợp với các cấp chính quyền từng bước tháo gỡ khó khăn về điều kiện hoạt động. Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nhiều nơi hoạt động ngày càng hiệu quả; vị trí, vai trò ngày càng được phát huy, làm nòng cốt trong việc vận động nhân dân thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa bàn dân cư.

Hòa chung với thành tích đó, trong nhiệm kỳ qua MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo của nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động nhân dân tham gia xây dựng mới 494 km kênh mương; làm 268 km đường giao thông nội đồng. Nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới trên 383,3 tỷ đồng; hiến hàng ngàn m2 đất để làm đường bê tông nông thôn và xây dựng mới 404 nhà văn hóa thôn bản, tổ dân phố. Toàn tỉnh xây dựng trên 3.000 mô hình khu dân cư tự quản. Hằng năm có trên 86% số hộ đạt chuẩn văn hoá; trên 76% thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hoá, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh tiếp nhận trên 41,423 tỷ đồng, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế và làm nhà ở tại các xã trong lộ trình về đích xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được đề cao và đạt kết quả quan trọng. MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở phối hợp thực hiện 6.088 cuộc giám sát, tổ chức 8 hội nghị phản biện và tham gia góp ý trực tiếp vào 1.714 dự thảo văn bản. Hoạt động tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu dân cử với cử tri và tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Đảng, Nhà nước ngày càng có nhiều tiến bộ. Công tác đối ngoại nhân dân được mở rộng và có đóng góp tích cực, tạo môi trường thuận lợi để mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại và hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội. Qua các hoạt động đã khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của MTTQ các cấp trong tỉnh tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024, Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đề ra mục tiêu chung là: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trên cơ sở bám sát quy định về vị trí, chức năng, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần đưa Tuyên Quang ngày càng phát triển./.

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục