Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá “Năm dân vận chính quyền” 2019

Ngày 9-1, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự đảng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có các đồng chí: Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ban Dân vận các huyện, thành phố.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Năm 2019, các cấp ủy Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức, tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận. Các cấp ủy đảng tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quan hệ với nhân dân; quan tâm hoàn thiện pháp luật, giải quyết lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của người dân. Chính phủ và chính quyền các cấp đã đẩy mạnh thực hiện các nội dung của “Năm dân vận chính quyền" 2019; quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại, cải thiện và nâng cao cuộc sống của nhân dân. Ban Dân vận các cấp đã phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá hệ thống chính trị thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác dân vận; phối hợp với các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh công tác dận vận trong tình hình mới. Qua đó, đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Phương hướng công tác dân vận năm 2020 được xác định: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị, đưa công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ thường xuyên, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Với chủ đề năm 2020 là “Năm dân vận khéo”, ngành Dân vận tập trung phối hợp đẩy mạnh công tác dân vận khéo trong hệ thống chính trị, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, hướng về cơ sở, tập hợp, phản ánh, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội… 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả trong công tác dân vận của các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương trong năm 2019. Đồng chí khẳng định những kết quả nổi bật của đất nước ta đạt được trong năm qua có sự đóng góp rất lớn của công tác dân vận và những cán bộ làm công tác dân vận. Thủ tướng Chính phủ đề nghị, công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước cần bám sát các nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Công tác dân vận chính quyền cần bám sát phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội; tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; triển khai mạnh mẽ mô hình người dân đánh giá chính quyền trong việc cung cấp dịch vụ công; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang… Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, yêu cầu của tình hình mới đang đòi hỏi tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần tiếp tục nhận thức sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng về công tác dân vận, đó là “Bao nhiêu lợi ích đều của dân, bao nhiêu quyền hành đều là của dân”; gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Cả hệ thống chính trị cùng thực hiện công tác dân vận để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục