Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021

Ngày 07/01/2021, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Việt Hòa

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Dân tộc các huyện, thành phố.


Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Việt Hòa

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả công tác dân tộc năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 tập trung vào những kết quả đạt được trong việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án, chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi như: Chương trình 135; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg;đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg; công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số; công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về một số công tác ở vùng dân tộc Mông…Các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được thực hiện công khai, dân chủ, đúng địa bàn, đúng đối tượng thụ hưởng; đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống mọi mặt của đồng bào dân tộc thiểu số; củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020. Tuy nhiên, còn có những hạn chế cần được kịp thời khắc phục trong việc tổ chức triển khai một số chương trình, chính sách dân tộc; công tác kiểm tra, nắm tình hình tại cơ sở; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở vùng dân tộc thiểu số; phát triển các hình thức liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phầm; những khó khăn trong việc khởi nghiệp và lập nghiệp trong thanh niên dân tộc thiểu số;công tác đánh giá tổng kết, sơ kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và một số sở, ngành...

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019, Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa 14, Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ với 05 nội dung chính: Tình hình triển khai thực hiện; kết quả rà soát báo cáo khả thi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; kết quả rà soát, phân định xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nhiệm vụ tiếp tục triển khai trong năm 2021; kiến nghị, đề xuất trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại Hội nghị các Đại biểu đã tập trung thảo luận về: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kết quả thực hiện Chương trình 135, các chính sách đối với đồng bào dân tộc gắn với giảm nghèo bền vững; thực trạng và giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo là dân tộc thiểu số tại các xã đặc biệt khó khăn; những tác động tích cực sau khi một số xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Tuyên Quang được công nhận theo Quyết định số 2287/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ…
Phát biểu tổng kết và chỉ đạohội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những thành quả mà Ban Dân tộc tỉnh đạt được trong năm 2020. 


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Việt Hòa

Đồng thời đề nghị trong năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh nhanh chóng tổ chức quán triệt học tập, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TWngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX); tăng cường kiểm tra, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, xử lý những vấn đề về ANTT trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện linh hoạt các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó trọng tâm triển khai thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội khóa 14. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện rà soát, củng cố lại đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Thanh Loan

Tin cùng chuyên mục