Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21

​​​​​​​Ngày 18-9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc Hội nghị lần thứ 21. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại hội nghị.  Ảnh: Thành Công

Hội nghị đã nghe trình bày và góp ý vào các dự thảo dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI sau khi được điều chỉnh bổ sung tiếp thu các ý kiến của Bộ Chính trị; các tờ trình về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo công khai số liệu quyết toán ngân sách Đảng cấp tỉnh năm 2019; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đối với nội dung trong Báo cáo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, sau khi tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nội dung trong dự thảo tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện. Đại hội được xác định chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, bền vững, toàn diện trong khu vực miền núi phía Bắc”.

Đối với phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo đã xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp; phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ người dân tộc thiểu số, hộ nghèo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, bền vững, toàn diện trong khu vực miền núi phía Bắc.

Dự thảo đã đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; 4 chỉ tiêu định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự thảo cũng xác định 3 khâu đột phá gồm: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng dựng nông thôn mới; Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại.

Nhiệm vụ trọng tâm được xác định 5 nội dung gồm: Thu hút đầu tư, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên thực hiện các khâu đột phá; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập; Nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển công nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử, may mặc; Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng thu hút, sử dụng nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thị trường; Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến về các nội dung văn kiện Đại hội, trong đó nhiều ý kiến tham gia bổ sung, chỉnh sửa các nội dung chủ đề Đại hội, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trong dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại biểu cũng đóng góp ý kiến về công tác chuẩn bị, nội dung quy chế làm việc tại Đại hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào dự thảo các văn kiện Đại hội. Đa số các ý kiến đều đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, công phu, kỹ lưỡng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tiểu ban văn kiện Đại hội XVII; thể hiện sự nhất trí cao thông qua những vấn đề lớn trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tiểu ban văn kiện Đại hội nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến hoàn chỉnh các văn kiện và tổ chức in ấn tài liệu phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng chí nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm 2020 dự báo còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Do vậy, cần tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt, nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian chuẩn bị Đại hội không còn nhiều, các cơ quan, ban, ngành, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các tiểu ban giúp việc Đại hội rà soát kỹ lưỡng các công việc, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tốt các nội dung chuẩn bị và tổ chức Đại hội; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, nhất là ở cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động, tổ chức các phong trào thi đua; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn.  Ảnh: Thành Công

Trước đó vào phiên họp buổi sáng, hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục