Chỉ thị về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/10/2020 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND Về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục